luni, 15 aprilie 2013

Societatea de lectură „Radu Brateş”. Regulament de funcţionare. 
Deschiderea festivă

Motivaţia

Blajul, „mica Romă” eminesciană, oferă elevilor de azi privilegiul unui trecut cultural la care să se raporteze cu încredere şi respect, un trecut care nu conţine doar repere, ci şi puncte de plecare deosebit de ofertante. Un astfel de punct de plecare ce merită a fi cunoscut şi urmat este Societatea de lectură a elevilor de la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare”, cu o vechime  de peste optzeci de ani, desfiinţată în 1948, împreună cu celebra şcoală, care funcţionase din anul 1754.
Directorul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain”, profesorul Ioan Tomoiagă, împreună cu scriitorul Ion Brad (ultimul preşedinte al străvechii „Societăţi de lectură”), au propus reînfiinţarea acestei formaţiuni culturale ca un demers pe deplin justificat de a recupera valorile trecutului local şi de a le readuce în actualitate, potenţialul lor nefiind nici pe departe epuizat. Concretizarea acestei iniţiative coincide în mod fericit cu celebrarea uneia dintre personalităţile care şi-au pus amprenta asupra vieţii culturale blăjene, poetul Radu Brateş             (pseudonimul literar al profesorului de română şi latină Gheorghe I. Biriş), de la a cărui naştere se împlinesc, în 16 martie 2013, o sută de ani. Punerea Societăţii de lectură sub patronajul acestui nume se înscrie aşadar în firescul demersului recuperatoriu pe care iniţiatorii acestui proiect îşi propun să-l întreprindă, reprezentând un act de recunoaştere şi de reverenţă faţă de memoria  celui  care, ca elev, a fost preşedintele vechii Societăţi de lectură, iar ca profesor, mentor şi îndrumător în ultimii ei ani de existenţă, o personalitate care a înţeles că valoarea naşte valoare şi că şcoala îşi duce până la capăt menirea doar atunci când ştie să deschidă  noi orizonturi.


Obiectivele
Societatea de lectură „Radu Brateş” are ca scop major educarea tinerilor, prin promovarea culturii şi artei, spre o cunoaştere a valorilor patrimoniului cultural local, regional, naţional şi internaţional. În vederea atingerii acestui deziderat, societatea vizează următoarele obiective şi tipuri de activităţi:
Ø    crearea unui cadru adecvat de afirmare a elevilor prin organizarea unor activităţi de promovare, de formare şi de informare a acestora;
Ø    promovarea valorilor culturale şi artistice autentice, inovatoare, prin încurajarea dialogului, colaborării şi interacţionării cu exponenţi de prestigiu ai climatului cultural (instituţii, asociaţii, personalităţi).
Regulamentul de funcţionare

1. Titulatura organizaţiei culturale este Societatea de lectură „Radu Brateş”.

2. Societatea de lectură „Radu Brateş” se adresează tuturor elevilor Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” şi ai Liceului Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” interesaţi de fenomenul cultural local, naţional şi internaţional.
3. Societatea de lectură „Radu Brateş” îşi propune să aibă caracterul şi modalitatea de funcţionare a unui cenaclu literar, activitatea de fond fiind promovarea creaţiilor literare ale elevilor Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” şi ai Liceului Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare”, punerea lor în dezbatere şi aducerea lor în faţa publicului. Activităţii de fond i se vor adăuga, periodic, activităţi adiacente (ateliere de scriere creativă, exerciţii de interpretare a unor opere literare şi artistice consacrate, colocvii cu tematică prestabilită, întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, lansări de carte, dezbateri, mese rotunde, dezvoltarea unor programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte organizaţii culturale, instituţii de cultură şi artă, instituţii de educaţie, autorităţi publice din ţară şi din străinătate, companii private etc.) menite să faciliteze lărgirea orizonturilor de cunoaştere ale elevilor.
4. Societatea de lectură „Radu Brateş” este condusă de un Consiliu organizatoric format din patru membri (un preşedinte, un vicepreşedinte, doi secretari) care vor coordona activităţile organizaţiei, demersurile acestora fiind supervizate de către un profesor-îndrumător şi de către conducerile celor două şcoli partenere. Membrii Consiliului organizatoric sunt aleşi anual, prin vot, de către membrii societăţii, după ce candidaţii îşi expun public intenţiile şi planurile manageriale. Preşedintele şi vicepreşedintele vor selecta, dintre membrii Societăţii de lectură, doi secretari care vor avea ca atribuţii principale anunţarea şedinţelor societăţii, corespondenţa cu membrii, precum şi consemnarea activităţilor din cadrul acesteia. La reuniunile societăţii pot participa şi alte cadre didactice, în afară de profesorul-îndrumător, acestea asumându-şi rolul de spectator şi/sau moderator.

5. Societatea de lectură „Radu Brateş” îşi poate alege un Preşedinte de onoare, dintre personalităţile culturale legate de vatra spirituală a Blajului.

6. Membrii Consiliului organizatoric şi profesorul-îndrumător vor selecta componenţii Comisiei critice, o comisie alcătuită din patru membri, care are rolul de a recepta, pe baza unui aparat critic cât mai bine fundamentat, creaţiile literare care vor fi dezbătute la şedinţele Societăţii de lectură. Selecţia va avea la bază realizările candidaţilor în plan cultural şi educaţional, precum şi recomandările cadrelor didactice referitoare la activitatea, rezultatele şi capacităţile acestora.

7. Societăţii de lectură „Radu Brateş” i se va aloca rubrica intitulată „Mlădiţe” din revista „Idealuri” a Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain”, care va populariza activităţile organizaţiei, diseminând informaţii despre aceasta şi oferind o primă rampă de lansare pentru tinerii creatori.

8. Societatea de lectură „Radu Brateş” se va întruni lunar. Şedinţele periodice se vor focaliza asupra prezentării creaţiilor literare ale membrilor societăţii şi asupra dezbaterilor constructive pe marginea acestora. Lucrările care urmează a fi lecturate public vor fi transmise de către autorii lor Consiliului organizatoric şi profesorului-îndrumător cu două săptămâni înainte de prezentarea propriu-zisă a materialelor în cadrul şedinţelor societăţii. La reuniunea efectivă a societăţii, după citirea textelor, membrii Consiliului organizatoric îşi vor expune opiniile referitoare la lucrările respective, care vor fi, ulterior, dezbătute de către participanţii la şedinţă.

9. Calitatea de membru al Societăţii de lectură „Radu Brateş” se obţine prin recomandare din partea membrilor Consiliului organizatoric, a profesorului-îndrumător sau a altor cadre didactice care certifică interesul manifestat de candidat faţă de fenomenul cultural, precum şi seriozitatea şi buna-credinţă a acestuia. De asemenea, calitatea de membru al Societăţii de lectură „Radu Brateş” poate fi solicitată chiar de către candidat, care va ataşa solicitării sale – solicitare înaintată Consiliului organizatoric - o scrisoare de intenţie şi un memoriu de activitate care îi atestă preocupările şi realizările.

10. Calitatea de membru se pierde prin:
a) nerespectarea regulilor de funcţionare ale Societăţii de lectură, atestată prin votul majoritar al membrilor societăţii.
b) decizia unilaterală a celui care doreşte să nu mai deţină acest statut.

11. Activităţile derulate de Societatea de lectură „Radu Brateş” se vor desfăşura în concordanţă cu principiul nediscriminării şi vor avea în vedere înlăturarea oricărei forme de încălcare a demnităţii individuale şi colective pe parcursul lor.

12. Reuniunile Societăţii de lectură „Radu Brateş” vor avea loc lunar, în incinta Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” sau a Liceului Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare”, data şi locaţia exactă a acestora fiind  anunţate în prealabil pe site-urile şcolilor partenere.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu